Algemene voorwaarden van levering - Auteurscollege

Algemeen

Deze algemene leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst die Auteurscollege met een auteur sluit. In overleg kan de overeenkomst, voordat opdracht is gegeven, gewijzigd of aangevuld worden. Dit gebeurt schriftelijk of digitaal.

Offerte

Auteurscollege levert maatwerk. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Wanneer dit gesprek echter overgaat in een werkbespreking kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor één maand. De voorstellen en de toelichting daarop, die in de offerte of in het voorstel zijn verwerkt, blijven eigendom van Auteurscollege. Ongeoorloofd gebruik ervan betekent een schadeplichtige inbreuk op grond van artikel 162, zesde boek van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.

Opdrachtbevestiging

Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of op een andere wijze worden gegeven. Tenzij anders is afgesproken, gelden deze algemene leveringsvoorwaarden. Prestaties die op grond van een opdracht zijn geleverd, worden geacht te zijn geaccepteerd als niet binnen 7 dagen tegenbericht is ontvangen.

Levering

Auteurscollege plant werkzaamheden in na volledige betaling of na, indien schriftelijk vastgelegd, een deelbetaling. Een ingrijpende herziening, meer dan een herziening of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en worden gezien als een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht kan op verzoek apart geoffreerd worden. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat de extra uren tegen het afgesproken tarief betaald moeten worden.

Bij ingrijpende wijziging van de geleverde bijdrage kan Auteurscollege, op grond van de Auteurswet, het gebruik van zijn bijdrage verbieden, eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem. In elk geval is de auteur verplicht tot het betalen van de geleverde prestatie, ongeacht of het wel of niet wordt gebruikt.

Wanneer de auteur de opdracht, na opdrachtbevestiging, wijzigt, uitstelt of intrekt, is Auteurscollege niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Auteurscollege heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet-uitgevoerde deel van de opdracht. Wanneer er sprake is van overmacht bij Auteurscollege, heeft de auteur gedurende 8 dagen, na ontvangst van de mededeling, het recht de opdracht te annuleren. Auteur heeft dan wel de verplichting het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en Auteurscollege hiervoor te betalen.

Betaling

Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van opdracht. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde prestatie. De betalingstermijn is 14 dagen na facturering en voordat een project wordt gestart. Bij langdurige en/of omvangrijke opdrachten kan, in overleg, in delen worden betaald en declareert Auteurscollege per maand. Bij aanmaning wordt een bedrag van € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Indien nodig belast Auteurscollege derden met incassomaatregelen. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betaling, zijn dan voor rekening van de auteur. Auteurscollege heeft hierover afspraken gemaakt met Groothuis Ligtermoet & Nijhuis Gerechtsdeurwaarders & Incasso te Hengelo (O).

Kostensoorten

Op verzoek van de auteur kan in de offerte en de factuur onderscheid worden gemaakt tussen honorariumkosten, reis- en verblijfskosten, directe bureaukosten en andere materiële kosten, wettelijke rente en kosten van derden.

Kwaliteit

Auteurscollege levert werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht. Teksten worden in goed Nederlands en in de voorkeursspelling geschreven, tenzij vooraf een andere spelling wordt overeengekomen. Het is Auteurscollege toegestaan derden in te schakelen. Auteurscollege is aansprakelijk voor de kwaliteit van eventuele ingehuurde derden.

Aansprakelijkheid

Auteur heeft de plicht om de geleverde prestatie te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Bestanden worden na akkoord van de auteur bij de drukkerij aangeboden. Wijzigingen ontstaan na een proefdruk, een gegeven akkoord, alsmede fouten ontdekt na het drukken van het werk, komen voor rekening van de auteur als zijnde extra correctie. Auteur vrijwaart Auteurscollege tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen, toevoegingen of andere niet-goedgekeurde wijzigingen in het geleverde materiaal. Auteur vrijwaart Auteurscollege tegen aansprakelijkheid als gevolg van te vroege of te late publicatie indien over het tijdstip van publicatie afspraken zijn gemaakt.
Als Auteurscollege door opzet of grove schuld aansprakelijk gesteld kan worden, wordt maximaal het geoffreerde bedrag terugbetaald.

Licentie

De auteur verklaart de volledige en vrije beschikking over het aangeleverde werk te hebben. De auteur neemt de diensten af van Auteurscollege om het werk uit te geven in eigen beheer, en de auteur is daarmee formeel de uitgever van het werk. Auteurscollege verklaart nimmer aanspraak te maken op het werk van de auteur, in welke vorm dan ook.

Vrijwaring

De auteur verklaart het volledige auteursrecht op het werk te bezitten. De auteur vrijwaart Auteurscollege tegen alle vorderingen van derden betreffende de inhoud en de vorm van het werk, alsmede betreffende de titel, indien deze door de auteur aan het werk is gegeven. Deze voorwaarde blijft ook gelden indien de auteur geen gebruik meer maakt van de diensten van Auteurscollege.

Geheimhouding

Auteurscollege verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de auteur waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na de beëindiging van de opdracht.

Auteursrechten

De auteursrechten van het onder begeleiding van Auteurscollege uitgebrachte eigen werk berusten te allen tijde bij de auteur. Deze zal de bestanden kunnen opvragen, eventueel tegen verwerkingskosten.

Auteurscollege draagt bij levering van eigen teksten het publicatierecht uitsluitend over voor het afgesproken gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst worden gesloten.
Onder inbreuk op het auteursrecht vallen:

  • Publicatie van werk voor een ander gebruik dan afgesproken
  • Hergebruik van werk zonder toestemming
  • Aantasting van het werk, zonder voorafgaand overleg
  • Publicatie zonder naamsvermelding.


Bij inbreuk op het auteursrecht komt Auteurscollege een vergoeding toe van ten minste driemaal het gebruikelijke tarief van Auteurscollege.
Auteurscollege behoudt het recht zijn bijdrage elders te verkopen of te publiceren, voor zover hij daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie aandoet.

Auteursrechten hebben ook betrekking op teksten die Auteurscollege van derden betrekt. Auteurscollege garandeert daarbij de auteur dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Geschillen

Alle geschillen zullen, indien noodzakelijk, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle. Het Nederlandse recht is van toepassing.

Asserstraat 2, 9461 GC Gieten
Telefoon: 085 – 8782 832
E-mail: secretariaat@auteurscollege.nl

KvK-nummer: 30101890
BTW-nummer: NL001374128b33